เชิญผู้สนใจร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 “๙ ไกลเบาหวาน: สุขภาพดีวิถีคนท่าเหนือ” วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและวิชาการ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ส่ง Manuscript 5 หน้า ได้ที่ [email protected] หรือ [email protected] 

 

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี “๙ ไกลเบาหวาน: สุขภาพดีวิถีคนท่าเหนือ”
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมต้นทองรีสอร์ท อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
*****************************************
โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลลับแล และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา
08.00 –08.40 น. ลงทะเบียน
08.40 –09.00 น. ชมวิดีทัศน์ “๙ ไกลเบาหวาน:สุขภาพดีวิถีคนท่าเหนือ”
09.00 –09.30 น. พิธีเปิดโดยนายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
09.30 –10.00 น. ประธานชมบูทนิทรรศกาล “๙ ไกลเบาหวาน:สุขภาพดีวิถีคนท่าเหนือ”
จาก 9 อำเภอ และภาคีเครือข่ายสุขภาพ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุตรดิตถ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ ตลาดสีเขียวตลาดสุขภาพ
09.30 – 10.00 น. Brain Gym ตรวจเช็คการทำงานของสมอง และ การออกกำลังกายสมองเพื่อสร้างสมดุล
10.00 – 12.00 น. การบรรยายและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับกิจกรรม สนุกกับการฟื้นพลังสมอง ใน 2 ชั่วโมง “ความจำ ไม่ใช่พรสวรรค์ แต่เป็นพรแสวงที่ทุกคนสามารถสร้างได้”โดย อาจารย์ ใหม่: อาจารย์ลัดดาวัลย์ ชูช่วยวิทยากรหลักสูตรความจำ
ห้องย่อยที่ 1
13.00 – 14.00 น. เวทีสนทนา
“Thailand 4.0 ทิศทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพที่ยั่งยืนของจังหวัดอุตรดิตถ์”
วิทยากร นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้ดำเนินรายการ ดร.ผาสุข แก้วเจริญตาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14.00-16.00น. เวทีเสวนา. “พลังเครือข่าย พลัง ๙ ไกลเบาหวาน”
วิทยากร นายแพทย์เกษม ตั้งเกษมสำราญ สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอลับแล
นายพงษ์เทพ เทพชัย นายกองค์การริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
นางสำเริง แสวงใจ ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
โรงเรียนทำกินทำใช้ บ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม
นางปรารถนา ศรีชาวนา อาสาสมัครสาธารณสุข บ้านพงสะตือ
ผู้ขับเคลื่อนชุมชนสุขภาวะต้นแบบ หมู่บ้านชุมชนน่าอยู่ต้นแบบ
ผู้ดำเนินรายการ ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ห้องย่อยที่ 2
13.00 – 16.00 น. Work shopเวชศาสตร์การกีฬา กองออกกำลังกาย
“Fit Fun Ferm เสริมพลัง กายใจ คนสุขภาพ”
วิทยากรจาก กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ห้องย่อยที่ 1
เวลา
09.00 –10.30 น. ประสบการณ์ เทพธารินทร์ กับ การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
โดย ทีมวิทยากร จาก รพ.เทพธารินทร์
10.30 –12.00 น. การดูแลเท้า
โดย ทีมวิทยากร จาก รพ.เทพธารินทร์
12.00 –13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การกำหนดอาหาร
ห้องย่อยที่ 2
09.00 –15.30 น. นำเสนอผลงานวิจัย จากงานประจำกับการพัฒนาตนเอง