Google+Flickr
ผอ 16 1 62
ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ผู้อำนวยการ
   

arrowbรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เงินงบประมาณแบะเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 

arrowbรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

arrowbรายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ)

arrowbแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

arrowbขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (ปรับแผนครั้งที่ 4)

arrowbรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4

arrowbรายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

arrowbประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง e-GP เดือนสิงหาคม

arrowbรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (งบลงทุน)

arrowbรายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 4

arrowbส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2562 (ปรับแผนครั้งที่ 4)

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2562

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือนกรกฏาคม

arrowbรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 3

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือนมิถุนายน

arrowbประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เงินนอกงบประมาณ 2562

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  2562

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)2562

arrowbแบบพอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค อาหารและอาหารว่างบ้านเด็กบานชื่น

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือนกุมภาพันธ์

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือนกุมภาพันธ์

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ 2562

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2562

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 7 ก.พ. 2562 

arrowbสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 7 ม.ค. 2562 

arrowbสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 

arrowbส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับแผนครั้งที่ 1

arrowbประกาศการจัดซื้อจัดต้างไม่ผ่าน e-GP  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2561 

arrowbประกาศการจัดซื้อจัดต้างไม่ผ่าน e-GP  ประจำเดือนตุลาคม  2561 

arrowbสรข. 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน  2561

arrowbสรข. 1 ประจำเดือนตุลาคม  2561 

arrowbขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbรายงานผลแผนปัฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4

arrowbแผนปฏิบัติการจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561  

arrowbรายงานผลวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 10 ตุลาคม 2561 

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 3 กันยายน 2561 

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 

arrowbสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561  

arrowbรายงานวิเคาะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

arrowbรายการสินค้า (apinya(ต่อ)) 

arrowbรายการสินค้า (apinya)

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 2561

arrowbรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

arrowbแบบฟอร์ม แบบสำรวจความต้องการซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2562

arrowbรายการสินค้า (ราคาอ้าอิง)

arrowbการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

arrowbการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

arrowbการเปิดเผยราคากลาง - การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

arrowbประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร)

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล)

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิลขนาด 1.5 x 3 เมตร)

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการและเพิ่มความเร็วช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเข้าแล็ปของนักศึกษา 120 ชุด

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์)

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดและอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ชั้น 1 อาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานยานพาหนะรถบัสไปกลับจังหวัดอุตรดิตถ์ - ประจวบคีรีขันธ์

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มืออบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตกแต่งสถานที่หอประชุมสักทอง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานจัดทำกุญแจสำรองรถยนต์

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอกขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าและโต๊ะอ่านหนังสือ หอพัก 2

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านกั้นเตียงผู้ป่วย ผ้าม่านทึบและสติ๊กเกอร์ฟิล์มฝ้า

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่หอประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-2408 อุตรดิตถ์

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-615 อุตรดิตถ์

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 132 อาคารเรียน 1

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

arrowbประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินงารจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินงารจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

arrowbรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

arrowbรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกุมภาพันธ์ 2561

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2561

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2560

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2560

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2560

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกันยายน 2560

arrowbปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 

arrowbสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (สขร.)