Google+Flickr
ผอ 16 1 62
ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ผู้อำนวยการ

 

arrowbประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย 

arrowbร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัย

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจรขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว และพัดลมไอเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซม เปลี่ยนอุปกรณ์ และบำรุงรักษายานพหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-401 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมและบำรุงรักษายานพหนะรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข-8400 อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการงานทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าและด้านหลังอาคารเรียน 1 ชั้น 1-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกเเต่งสถานที่การจัดนิทรรศการโครงการเย็นศิระเพราะพระบริบาล กระทรวงสาธารณสุขเฉลิมพระเกียรติ ร.10 มหามงคลพระราชพิธีราชาพิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมพื้นห้องพักนักศึกษา ชั้น 8-9 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผู้ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล(สำหรับงานวิจัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนิตยาสารและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2563

arrowbรายงานรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2563  

arrowbรายงานรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (สขร.1)

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน  2563 

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคาไตรมาสที่ 2 2563 (ไม่ผ่าน e-GP)

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม  2563  (สขร.1)

arrowbรายงานความคืบหน้าการดำเนินการในขั้นตอนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงปม.2563 รายจ่ายลงทุน ตามมติครม.วพบ.อุตรดิตถ์

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

arrowbประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และกระบวนการคลอดแบบใช้อุปกรณ์ไร้สาย วพบ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25-2-63

arrowbประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และกระบวนการคลอดแบบใช้อุปกรณ์ไร้สาย วพบ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

arrowbปรับแผนครั้งที่  1  แผนจัดซื้อจัดจ้าง  2563

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

arrowbส่งสำเนาแผนและเอกสารเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม 2563

arrowbขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

arrowbขออนุมัติพร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มกราคม 2563 (2)

arrowbขออนุมัติพร้อมเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มกราคม 2563 (1)

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

arrowbประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1

arrowbรายงานผลการสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2562 สขร.

  arrowbรายงานผลการสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2562 สขร.

arrowbแบบฟอร์การขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (หมวดค่าใช้สอย)

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (หมวดค่าวัสดุโครงการประชุมอบรมฯ)

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (หมวดค่าวัสดุงานประจำ)

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง)

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (หมวดค่าครุภัณฑ์)

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (หมวดงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

arrowbเอกสารขออนุมัติเผยแพร่จัดซื้จัดจ้าง 2563

arrowbรายงานผลตามแผนเงืนงบและเงินนอก 2562 ไตรมาส 4 ศปท.

arrowbแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน วพบ.อุตรดิตถ์

arrowbรายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ไตรมาส 4

arrowbรายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 2562 ไตรมาส 4

arrowbรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4

arrowbรายงานผลการจัดซื้องบลงทุน 2562 ไตรมาส 4

arrowbประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือนกันยาย 2562

arrowbรายงานผลสรุปจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562

arrowbประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือนกันยายน

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2562

arrowbรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เงินงบประมาณแบะเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 

arrowbรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

arrowbรายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ)

arrowbแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

arrowbขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (ปรับแผนครั้งที่ 4)

arrowbรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4

arrowbรายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

arrowbประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง e-GP เดือนสิงหาคม

arrowbรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (งบลงทุน)

arrowbรายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 4

arrowbส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2562 (ปรับแผนครั้งที่ 4)

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2562

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือนกรกฏาคม

arrowbรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 3

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2562

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2562

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือนมิถุนายน

arrowbประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2562)

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2562

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เงินนอกงบประมาณ 2562

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  2562

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน (ค่าครภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)2562

arrowbแบบพอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2562

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารอิเล็กทรอนิกส์

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค อาหารและอาหารว่างบ้านเด็กบานชื่น

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือนกุมภาพันธ์

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือนกุมภาพันธ์

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เงินนอกงบประมาณ 2562

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562

arrowbการวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หมวดงบลงทุน ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2562

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 7 ก.พ. 2562 

arrowbสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 7 ม.ค. 2562 

arrowbสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 

arrowbส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับแผนครั้งที่ 1

arrowbประกาศการจัดซื้อจัดต้างไม่ผ่าน e-GP  ประจำเดือนพฤศจิกายน  2561 

arrowbประกาศการจัดซื้อจัดต้างไม่ผ่าน e-GP  ประจำเดือนตุลาคม  2561 

arrowbสรข. 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน  2561

arrowbสรข. 1 ประจำเดือนตุลาคม  2561 

arrowbขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbรายงานผลแผนปัฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4

arrowbแผนปฏิบัติการจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562

arrowbรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561  

arrowbรายงานผลวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 10 ตุลาคม 2561 

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561 

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 3 กันยายน 2561 

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP 

arrowbสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561 

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561  

arrowbรายงานวิเคาะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

arrowbรายการสินค้า (apinya(ต่อ)) 

arrowbรายการสินค้า (apinya)

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมิถุนายน 2561

arrowbรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

arrowbแบบฟอร์ม แบบสำรวจความต้องการซื้อวัสดุ ประจำปีงบประมาณ  2562

arrowbรายการสินค้า (ราคาอ้าอิง)

arrowbการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

arrowbการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561

arrowbการเปิดเผยราคากลาง - การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

arrowbประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล ขนาด 1.5 x 3 เมตร)

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสาร

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล)

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิลขนาด 1.5 x 3 เมตร)

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทางพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าใช้บริการและเพิ่มความเร็วช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเข้าแล็ปของนักศึกษา 120 ชุด

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal)

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์)

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 4 รายการ

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องวงจรปิดและอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ชั้น 1 อาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานยานพาหนะรถบัสไปกลับจังหวัดอุตรดิตถ์ - ประจวบคีรีขันธ์

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานผลิตและพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มคู่มืออบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตกแต่งสถานที่หอประชุมสักทอง

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานจัดทำกุญแจสำรองรถยนต์

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอกขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ตู้เสื้อผ้าและโต๊ะอ่านหนังสือ หอพัก 2

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านกั้นเตียงผู้ป่วย ผ้าม่านทึบและสติ๊กเกอร์ฟิล์มฝ้า

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่หอประชุม ชั้น 3 อาคารเรียนและหอนอน เป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-2408 อุตรดิตถ์

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะ รถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-615 อุตรดิตถ์

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ห้องเรียน 132 อาคารเรียน 1

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

arrowbประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินงารจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561

arrowbรายงานสรุปผลการดำเนินงารจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

arrowbรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

arrowbรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกุมภาพันธ์ 2561

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนมกราคม 2561

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม 2560

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนพฤศจิกายน 2560

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนตุลาคม 2560

arrowbประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนกันยายน 2560

arrowbปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 

arrowbสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (สขร.)

arrowbประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองหญิงตั้งครรภ์และกระบวนการคลอดแบบใช้อุปกรณ์ไร้สาย วพบ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 25-2-63