Black Ribbon
menu 1 01
menu 1 05
menu 1 07
menu 1 09
menu 1 12
menu 1 14
menu 1 1 15
menu 1 1 06
menu 1 10
menu 1 08
menu 1 13
menu 1 03
menu 1 11
menu2 2 03
menu2 2 06
menu2 2 08
menu2 2 10
menu2 2 12
menu2 2 14
menu 2 01
menu 2 05

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สบช
สาธารณสข
ca3ikv31 1
sss
logo nrct v2
Icon thailis
สภาการพยาบาล
กยศ

 

001950
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
97
145
748
593
1934
5
1950
Your IP: 54.162.54.155
Server Time: 2017-05-26 14:15:14
FaceBookTwitterGoogle+

ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์ในด้านความคิด และบุคลิกภาพ โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ศึกษาวิจัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

ปณิธาน

                วิทยาลัยแห่งภูมิปัญญา   ส่งเสริมสุขภาพ  ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาสังคมไทย

วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพชุมชนและเป็นที่ยอมรับของประชาคมอาเซียน ภายในปี 2559

ค่านิยมร่วม

          มุ่งผลสัมฤทธิ์   นำจิตบริการ 

ใฝ่รู้เชี่ยวชาญ  ยึดมั่นคุณธรรม

นำแรงร่วมใจ  แก้ไขรับผิดชอบ

อัตลักษณ์สถาบัน

               สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

อัตลักษณ์บัณฑิต

               บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2. บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องตามระบบสุขภาพของประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

3. ผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อนำพาสู่สังคมสุขภาวะ

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย