Google+Flickr
ผอ 16 1 62
ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ผู้อำนวยการ
menu 1 01
menu 1 05
menu 1 07
menu 1 18
menu 1 09 1
menu 1 1 15
menu 1 1 06
menu 1 17
menu 1 20
menu 1 10
menu 1 08
menu 1 13
menu 1 19
menu 1 03
menu 1 11
menu2 2 03
menu2 2 06
menu2 2 08
menu2 2 10
menu2 2 12
menu2 2 14
menu 2 1 26
menu 2 01
menu 2 05
menu 2 17
menu 2 1 19
menu 2 1 25
menu 2 1 21
menu 2 1 20
menu 2 18

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สบช
สาธารณสข
ca3ikv31 1
sss
logo nrct v2
Icon thailis
สภาการพยาบาล
กยศ
หางาน
qa รพบ

 

 

 

162104
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
43
148
463
160488
573
4488
162104
Your IP: 162.158.78.19
Server Time: 2020-08-05 09:46:29

 

ปรัชญา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์ในด้านความคิด และบุคลิกภาพ โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ศึกษาวิจัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

ปณิธาน

                วิทยาลัยแห่งภูมิปัญญา   ส่งเสริมสุขภาพ  ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาสังคมไทย

วิสัยทัศน์

สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพชุมชนและเป็นที่ยอมรับของประชาคมอาเซียน ภายในปี 2559

ค่านิยมร่วม

          มุ่งผลสัมฤทธิ์   นำจิตบริการ 

ใฝ่รู้เชี่ยวชาญ  ยึดมั่นคุณธรรม

นำแรงร่วมใจ  แก้ไขรับผิดชอบ

อัตลักษณ์สถาบัน

               สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

อัตลักษณ์บัณฑิต

               บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2. บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องตามระบบสุขภาพของประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

3. ผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อนำพาสู่สังคมสุขภาวะ

4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย