Google+Flickr
ผอ 16 1 62
ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ผู้อำนวยการ
menu 1 01
menu 1 05
menu 1 07
menu 1 18
menu 1 09 1
menu 1 1 15
menu 1 1 06
menu 1 17
menu 1 20
menu 1 10
menu 1 08
menu 1 13
menu 1 19
menu 1 03
menu 1 11
menu2 2 03
menu2 2 06
menu2 2 08
menu2 2 10
menu2 2 12
menu2 2 14
menu 2 1 26
menu 2 01
menu 2 05
menu 2 17
menu 2 1 19
menu 2 1 25
menu 2 1 21
menu 2 1 20
menu 2 18

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สบช
สาธารณสข
ca3ikv31 1
sss
logo nrct v2
Icon thailis
สภาการพยาบาล
กยศ
หางาน
qa รพบ

 

 

 

162099
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
38
148
458
160488
568
4488
162099
Your IP: 172.69.63.74
Server Time: 2020-08-05 09:29:38

 

โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์  มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุด โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 

  มีอำนาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัยให้ครอบคลุมทั้งในด้านนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเงินและทรัพย์สิน การออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารบุคคล  โดยให้การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ / เป้าหมายของวิทยาลัยเพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยต่อไป

วิทยาลัยมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น  3  กลุ่มงาน ดังนี้ 

1. กลุ่มงานอำนวยการและยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 3 งาน คือ

1.1 งานบริหารทั่วไป

1.2 ฝ่ายยุทธศาสตร์ แผนงาน และประกันคุณภาพ

1.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาบริการ

2.  กลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย 4งาน คือ

2.1 งานบริหารหลักสูตร

2.2 งานทะเบียน วัด และประมวลผลการศึกษา

2.3 งานการเรียนการสอน

1) กลุ่มวิชาการพยาบาล 1

2) กลุ่มวิชาการพยาบาล 2

2.4 งานพัฒนานักศึกษา

3.  กลุ่มงานวิจัย และบริการวิชาการ ประกอบด้วย 3 งาน คือ

3.1 งานพัฒนาบุคลากรและบริการวิชาการ

3.2 งานวิจัย การจัดการความรู้ และศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

3.3 โครงการวรสารวิทยาลัย

 pic1