Google+Flickr
ผอ 16 1 62
ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ผู้อำนวยการ
menu 1 01
menu 1 05
menu 1 07
menu 1 18
menu 1 09 1
menu 1 1 15
menu 1 1 06
menu 1 17
menu 1 20
menu 1 10
menu 1 08
menu 1 13
menu 1 19
menu 1 03
menu 1 11
menu2 2 03
menu2 2 06
menu2 2 08
menu2 2 10
menu2 2 12
menu2 2 14
menu 2 1 26
menu 2 01
menu 2 05
menu 2 17
menu 2 1 19
menu 2 1 25
menu 2 1 21
menu 2 1 20
menu 2 18

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สบช
สาธารณสข
ca3ikv31 1
sss
logo nrct v2
Icon thailis
สภาการพยาบาล
กยศ
หางาน
qa รพบ

 

 

 

162101
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
40
148
460
160488
570
4488
162101
Your IP: 172.69.62.167
Server Time: 2020-08-05 09:39:32

 

นโยบายของวิทยาลัย 

เพื่อให้การบริหารงานวิทยาลัยมีแนวทางที่ชัดเจนในการทำงานและพัฒนาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าวิทยาลัยจึงได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการทำงานของวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 จึงขอประกาศนโยบายการบริหารงานวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. นโยบายด้านการบริหาร

1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และมุ่งผลสัมฤทธิ์    

1.2 มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นการกระจายอำนาจ โปร่งใส และตรวจสอบได้

1.3 พัฒนาให้เป็นองค์การเรียนรู้ (Learning Organization)

2. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

3. นโยบายด้านการจัดการศึกษา

3.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

3.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

4. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

4.1 บริการวิชาการแก่สังคมด้วยวิธีการที่หลากหลายและตอบสนองตามต้องการของท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข็มแข้งให้กับชุมชน

4.2 พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตามสมรรถนะที่จำเป็น และสอดคล้องกับภารกิจ

4.3  พัฒนาศูนย์ศึกษาให้เป็นแหล่งวิชาการที่ยอมรับในระดับเครือข่าย ระดับชาติและนานาชาติ

5. นโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

พัฒนาระบบงานวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ให้เข้มแข็งและสามารถนำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษา/เศรษฐกิจ/สังคม/องค์กรโดยมีการนำเสนอในระดับชาติ/นานาชาติ 

6. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6.1 ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

6.2 ส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ

7. นโยบายด้านการจัดการเชิงรุก

7.1 สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้โดดเด่น

7.2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์การ

8. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

8.1 เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพของบุคลากรทุกระดับ

8.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของบุคลากรในองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

9. นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

9.1 สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร โดยพัฒนาบุคลากรทุกระดับและบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ

9.2 สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษามีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

9.3 จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

9.4 ผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

9.5 พัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม

9.6 พัฒนาแหล่งศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงทางวิชาการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ