Google+Flickr
ผอ 16 1 62
ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ผู้อำนวยการ
menu 1 01
menu 1 05
menu 1 07
menu 1 18
menu 1 09 1
menu 1 1 15
menu 1 1 06
menu 1 17
menu 1 20
menu 1 10
menu 1 08
menu 1 13
menu 1 19
menu 1 03
menu 1 11
menu2 2 03
menu2 2 06
menu2 2 08
menu2 2 10
menu2 2 12
menu2 2 14
menu 2 1 26
menu 2 01
menu 2 05
menu 2 17
menu 2 1 19
menu 2 1 25
menu 2 1 21
menu 2 1 20
menu 2 18

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สบช
สาธารณสข
ca3ikv31 1
sss
logo nrct v2
Icon thailis
สภาการพยาบาล
กยศ
หางาน
qa รพบ

 

 

 

127527
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
81
86
493
126242
1941
2854
127527
Your IP: 162.158.79.44
Server Time: 2019-11-21 15:53:44

 

EPlogo Search CINAHL at BCN UTTARADIT :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวสารงานพัสดุ
  3. งานทุนการศึกษา
  4. ข่าวงานวารสาร

arrowbแบบฟอร์การขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (หมวดค่าใช้สอย)

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา)

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (หมวดค่าวัสดุโครงการประชุมอบรมฯ)

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (หมวดค่าวัสดุงานประจำ)

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (งานปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง)

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (หมวดค่าครุภัณฑ์)

arrowbแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2563  (หมวดงบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

arrowbเอกสารขออนุมัติเผยแพร่จัดซื้จัดจ้าง 2563

arrowbรายงานผลตามแผนเงืนงบและเงินนอก 2562 ไตรมาส 4 ศปท.

arrowbแบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน วพบ.อุตรดิตถ์

arrowbรายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2562 ไตรมาส 4

arrowbรายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 2562 ไตรมาส 4

arrowbรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4

arrowbรายงานผลการจัดซื้องบลงทุน 2562 ไตรมาส 4

arrowbประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือนกันยาย 2562

 

 ดูข่าวงานพัสดุทั้งหมด

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

arrowb วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีหมายเลข ISSN ดังนี้ ISSN 0859-6808 (Print) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 - มิถุนายน 2561 ISSN 2651-0936 (Online) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2561 ( ฉบับพิเศษ สิงหาคม - ตุลาคม 2561 ) - ปัจจุบัน

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความจากเดิมเป็นแบบพิมพ์เล่ม เปลี่ยนเป็นการเผยแพร่แบบออนไลน์  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม - ธันวาคม  2561 )  เป็นต้นไป โดยสามารถสืบค้นคำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์วารสาร https://unc.ac.th/bcnu/journal/  และ  https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/index  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ได้จัดทำวารสารฉบับพิเศษ โดยมีกำหนดการตีพิิมพ์เผยแพร่ในเดือน มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ.  2561  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารโดยมี อาจารย์ ดร.ศศิธร  ชิดนาย่ี  เป็นบรรณาธิการวารสาร ฯ  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2561 )  เป็นต้นไป

 

ภาพกิจกรรม

IMG 8946 DSC 0602 DSC 7902

กิจกรรมวันพยาบาล

ประจำปี 2562

กิจกรรมวิ่งประเพณี รับน้อง

และงาน Freshy Night 

วันที่ 21 กันยายน 2562

พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล “แสงสว่างสู่เส้นทางวิชาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2562
IMG 8317 IMG 0075 IMG 8877

พิธีไหว้ครู มอบหมวก

เครื่องหมายแสดงชั้นปี และทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการประชุมประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ 2

 วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562

พิธีสำเร็จการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประจำปีการศึกษา 2562