Google+Flickr

28 กค ร10

ผอ 16 1 62
ดร.สุชาดา อินทรกำแหง ณ ราชสีมา
ผู้อำนวยการ
menu 1 01
menu 1 05
menu 1 07
menu 1 18
menu 1 09 1
menu 1 1 15
menu 1 1 06
menu 1 17
menu 1 20
menu 1 10
menu 1 08
menu 1 13
menu 1 19
menu 1 03
menu 1 11
menu2 2 03
menu2 2 06
menu2 2 08
menu2 2 10
menu2 2 12
menu2 2 14
menu 2 01
menu 2 05
menu 2 17
menu 2 1 19
menu 2 1 25
menu 2 1 21
menu 2 1 20
menu 2 18

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สบช
สาธารณสข
ca3ikv31 1
sss
logo nrct v2
Icon thailis
สภาการพยาบาล
กยศ
หางาน
qa รพบ

 

 

 

117766
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
61
99
323
116402
2722
5112
117766
Your IP: 34.204.179.0
Server Time: 2019-08-21 14:43:19
   

 

EPlogo Search CINAHL at BCN UTTARADIT :

Keyword Title Author
Nursing VDO
 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวสารงานพัสดุ
  3. งานทุนการศึกษา
  4. ข่าวงานวารสาร

arrowbรับสมัครบุคคนเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 30 กค. 2562mohan

arrowbกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคนเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดmohan

arrowbเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม"หลักสูตรข้าราชการที่ดี"สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562mohan

arrowbคู่มือโครงการอบรม"หลักสูตรข้าราชการที่ดี"สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562mohan

arrowbผลสอบคัดเลือกบุคคนเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

arrowbรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรคที่จำเป็นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ

arrowbกำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคนเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

arrowbประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่จอดรถยนต์สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชัน” ในวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562

&nb

arrowbรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 เงินงบประมาณแบะเงินนอกงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 

arrowbรายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

arrowbรายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ)

arrowbแบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็ปไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 

arrowbขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (ปรับแผนครั้งที่ 4)

arrowbรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 4

arrowbรายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

arrowbประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง e-GP เดือนสิงหาคม

arrowbรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (งบลงทุน)

arrowbรายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ไตรมาส 4

arrowbส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2562 (ปรับแผนครั้งที่ 4)

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฏาคม 2562

arrowbประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง ไม่ผ่านระบบ e-GP เดือนกรกฏาคม

arrowbรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2562 (งบลงทุน) ไตรมาสที่ 3

arrowbรายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2562

 

 ดูข่าวงานพัสดุทั้งหมด

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

arrowb วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จัดพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีหมายเลข ISSN ดังนี้ ISSN 0859-6808 (Print) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2551 - มิถุนายน 2561 ISSN 2651-0936 (Online) - ดำเนินการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2561 ( ฉบับพิเศษ สิงหาคม - ตุลาคม 2561 ) - ปัจจุบัน

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่บทความจากเดิมเป็นแบบพิมพ์เล่ม เปลี่ยนเป็นการเผยแพร่แบบออนไลน์  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ( กรกฎาคม - ธันวาคม  2561 )  เป็นต้นไป โดยสามารถสืบค้นคำแนะนำในการส่งเรื่องเพื่อตีพิมพ์ และสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์วารสาร https://unc.ac.th/bcnu/journal/  และ  https://www.tci-thaijo.org/index.php/unc/index  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ได้จัดทำวารสารฉบับพิเศษ โดยมีกำหนดการตีพิิมพ์เผยแพร่ในเดือน มิถุนายน – ตุลาคม พ.ศ.  2561  

arrowbวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ISSN  0859-6808   ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงบรรณาธิการวารสารโดยมี อาจารย์ ดร.ศศิธร  ชิดนาย่ี  เป็นบรรณาธิการวารสาร ฯ  ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2561 )  เป็นต้นไป

 

ภาพกิจกรรม

IMG 0075 IMG 8877 IMG 0258

โครงการประชุมประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับเขตสุขภาพที่ 2

 วันที่ 17 - 18 มิถุนายน 2562

พิธีสำเร็จการศึกษา 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 

บานชื่นเริงใจ 2562

IMG 6577 IMG 4076 IMG 8880

พิธีบวงสรวงท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก

วันที่ 7 มกราคม 2562

กิจกรรมงานวันพยาบาลแห่งชาติ

ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีมอบตะเกียงไนติงเกล

“แสงสว่างสู่เส้นทางวิชาชีพ” 

ประจำปีการศึกษา 2561