headerd

Social

facebook

ระบบสารสนเทศ

 

วารสาร

e learning

e book

ศิษย์เก่า

ทุน

Download

 

เพจ

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์

          วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์  มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยเป็นองค์กรบริหารสูงสุด โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด

          คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย

          มีอำนาจและหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของวิทยาลัยให้ครอบคลุมทั้งในด้านนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเงินและทรัพย์สิน การออกระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารบุคคล  โดยให้การประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ / เป้าหมายของวิทยาลัยเพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยต่อไป วิทยาลัยมีการแบ่งส่วนงานออกเป็น  4  กลุ่มงาน ดังนี้

            1. กลุ่มงานบริหาร ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ    

              1.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป    

              1.2 ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ

              1.3 ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและบริหารความเสี่ยง

              1.4 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาบริการ

 2.  กลุ่มงานวิชาการ ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ       

    2.1 ฝ่ายจัดการศึกษา

    2.2 ฝ่ายทะเบียน วัด และประมวลผล

    2.3 ภาควิชา

         1) พื้นฐานการพยาบาลและพัฒนาวิชาชีพ

         2) การพยาบาลสูติศาสตร์

         3) การพยาบาลเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ และ

         4) การพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช

           3.  กลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ   

               3.1 ฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม

               3.2 ฝ่ายวิจัย การจัดการความรู้ และวิเทศสัมพันธ์

               3.3 ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางการพยาบาล ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

 4.  กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ 4.1 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

 

โครงสร้างการบริหารงานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  อุตรดิตถ์

โครงสราง

 

ผู้อำนวยการ วพบ.อุตรดิตถ์

Po.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สาธารณสข

ca3ikv31 1

sss

logo nrct v2

Icon thailis

สภาการพยาบาล

กยศ

 

สถิติเว็บไซต์

088223
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นั้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
10
49
205
87650
1398
2322
88223

Your IP: 54.167.225.62
2017-06-26 00:08