headerd

Social

facebook

ระบบสารสนเทศ

 

วารสาร

e learning

e book

ศิษย์เก่า

ทุน

Download

 

เพจ

ขั้นตอนปฏิบัติการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์

2. ขั้นตอนปฏิบัติการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของศูนย์สาธิตทางการพยาบาล

          2.1 ประเภทของการให้บริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของศูนย์สาธิตทางการพยาบาล

                   2.1.1 เพื่อการเรียนการสอน

2.1.2 เพื่อบริการวิชาการ

          2.2 กำหนดวัน/เวลา เพื่อให้บริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของศูนย์สาธิตทางการพยาบาล

2.1.1 ในเวลาราชการ เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

2.3 ผู้มีสิทธิใช้บริการ ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของศูนย์สาธิตทางการพยาบาล         
         2.3.1 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

          2.3.2 อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

          2.3.3 นักศึกษาหรือบุคลากรสาธารณสุขอื่น (แจ้งขอใช้บริการเป็นครั้งคราว พิจารณาตามความจำเป็น)

2.4 วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ให้บริการ

          2.4.1 วัสดุ แยกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

          - วัสดุสิ้นเปลือง เช่น สำลี ผ้าก๊อส ไม้พันสำลี น้ำยา และยาต่าง เป็นต้น

          - วัสดุ เช่น อับสำลี กระบอกฉีดยาชนิดแก้ว ชามรูปไต กระปุกพร้อมปากคีบ และ ชุดฝึกปฏิบัติการทางการพยาบาลต่าง เป็นต้น

          2.4.2 ครุภัณฑ์ เช่น หูพัง เครื่องวัดความดันโลหิต ชิ้นส่วนหุ้มต่างๆ เป็นต้น

          2.4.3 ครุภัณฑ์ที่มีการติดตั้งยุ่งยากและเคลื่อนย้ายลำบาก เช่น หุ่นฝึกปฏิบัติการ โทรทัศน์ เครื่องเล่น วีซีดี เป็นต้น

          วัสดุครุภัณฑ์ตามขั้นตอนปฏิบัติการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ของศูนย์สาธิตทางการพยาบาล

          ข้อ 2.4.3 ผู้ขอใช้บริการทั้งกรณีที่มีการเรียนการสอนและกรณีเพื่อการบริการวิชาการ ขอใช้บริการได้ที่ศูนย์สาธิตทางการพยาบาล ห้ามนำหรือเคลื่อนย้ายออกนอกศูนย์สาธิตทางการพยาบาล

   2.5 อัตราค่าบริการ เป็นไปตามการอนุมัติของประธานกรรมการศูนย์สาธิตทางการพยาบาล/ผู้อำนวยการ 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    2.6 ระยะเวลาในการยืม

          2.6.1 การยืมวัสดุตาม ข้อ 2.4.1 ต้องทำการเขียนใบเบิกวัสดุ (UNC-L003) ถ้าหากใช้ไม่หมดให้นำมาส่งคืน

          2.6.2 การยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ มีกำหนดดังนี้ - วัสดุ/ครุภัณฑ์ตาม ข้อ 4.1.2 และข้อ 4.2 ยืมได้ครั้งละ 7 วันทำการ - กรณีวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีจำนวนจำกัดจะพิจารณาตามความเหมาะสม

2.7 ขั้นตอนการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์

                   2.7.1 การยืมเพื่อการเรียนการสอน

- ผู้ขอใช้บริการติดต่อเขียนแบบฟอร์มใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ (UNC-L001) กรณีวัสดุตาม ข้อ 1.4.1ต้องทำการเขียนแบบฟอร์มใบเบิกยา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง (UNC-L003)

                   - ยื่นแบบฟอร์มใบยืมอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันรับวัสดุอุปกรณ์.

- ระยะเวลาในการยืม ครั้งละไม่เกิน 7 วัน หากมีความจำเป็นใช้อุปกรณ์ต่อไป สามารถยืมต่อได้ที่ศูนย์สาธิตทางการพยาบาล ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะไม่มีสิทธิ์ยืมอุปกรณ์อีก

                   - ผู้รับบริการติดต่อขอรับอุปกรณ์ที่ยืมพร้อมตรวจนับอุปกรณ์ และตรวจสภาพก่อนการใช้

          งานทุกครั้งก่อนรับอุปกรณ์ออกจากศูนย์สาธิตทางการพยาบาล

- การยืมผ้าชนิดต่างๆ เมื่อนำกลับมาคืนจะต้องซักรีดให้เรียบร้อย หรือจ่ายค่าซักรีดตามราคาที่จ่ายจริงของห้องปฏิบัติการพยาบาลส่งจ้างซัก

                   - เมื่อครบกำหนดส่งคืนอุปกรณ์ที่ศูนย์สาธิตทางการพยาบาล ชั้น 2 อาคารเรียน 3 วิทยาลัย

          พยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

2.7.2 การยืมเพื่อบริการวิชาการ

                   - ผู้ขอใช้บริการทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ยืมวัสดุอุปกรณ์ เสนอผู้อำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

                   - ผู้ขอใช้บริการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบศูนย์สาธิตทางการพยาบาล เพื่อขอรับวัสดุอุปกรณ์ ตามวันเวลาที่กำหนด

          2.8 ขั้นตอนการรับวัสดุ/ครุภัณฑ์

2.8.1 วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีการจัดเตรียมไม่ยุ่งยาก สามารถรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ยืมได้ทันที

2.8.2 ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนลงนามรับ

2.9 ขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์

2.9.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อคืนกับศูนย์สาธิตทางการพยาบาล เท่านั้น

2.9.2 ผู้ขอใช้บริการต้องการยืนยันการตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ก่อนลงนามส่งคืน

2.9.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายของวัสดุ/ครุภัณฑ์ กรณีเกิดการชำรุดเสียหายตามราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์

                   2.9.4 กรณีทีมีความจำเป็นต้องการใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ต่อหรือไม่สามารถคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ได้ตามวันที่กำหนด ให้ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์เพื่อต่อระยะเวลาการยืม การคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนการสอนทุกชนิด จะต้องเสร็จสิ้นก่อนวันปิดภาคเรียนการศึกษา

          2.10 การปฏิบัติใดที่นอกเหนือจากประกาศนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ และประธานกรรมการศูนย์สาธิตทางการพยาบาล พิจารณาตามความเหมาะสม

ผู้อำนวยการ วพบ.อุตรดิตถ์

Po.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สาธารณสข

ca3ikv31 1

sss

logo nrct v2

Icon thailis

สภาการพยาบาล

กยศ

 

สถิติเว็บไซต์

088215
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นั้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
2
49
197
87650
1390
2322
88215

Your IP: 54.167.225.62
2017-06-26 00:06