headerd

Social

facebook

ระบบสารสนเทศ

 

วารสาร

e learning

e book

ศิษย์เก่า

ทุน

Download

 

เพจ

ข้อปฏิบัติการยืม -คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์

1 การยืมเพื่อการเรียนการสอน

1.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อเขียนแบบฟอร์มการยืม (UNC-L001)

                 1.2 กรณีต้องการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ใช้ในวันจันทร์ ติดต่อเขียนแบบฟอร์มการยืม ในวันศุกร์ก่อน เวลา 14.00 น.

                 1.3 กรณียืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ใช้ในการเรียนการสอนประจำรายวิชา ให้ทำหนังสือแจ้งความจำนงผ่านภาควิชาล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาอย่างน้อย 3 สัปดาห์

                 1.4 กรณีผู้ขอใช้บริการเป็นนักศึกษาและมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์เร่งด่วนสามารถติดต่อขอยืมได้ โดยให้อาจารย์ประจำรายวิชารับรองความจำเป็น

2 การยืมเพื่อการบริการวิชาการ

                 2.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อเขียนแบบฟอร์ม ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

2.2 ผู้ขอใช้บริการชำระค่าบริการวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่งานการเงิน ภายหลังได้รับการอนุมัติ

3 ขั้นตอนการรับวัสดุ/ครุภัณฑ์

                 3.1 วัสดุ/ครุภัณฑ์ที่มีการจัดเตรียมไม่ยุ่งยาก สามารถรับวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ยืมได้ทันที

3.2 ผู้ขอใช้บริการต้องตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์ทุกครั้งก่อนลงนามรับ

3.3 กรณีขอใช้บริการเพื่อการบริการวิชาการ ผู้ขอใช้บริการนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงก่อนรับวัสดุ/ครุภัณฑ์

4 ขั้นตอนการคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์

4.1 ผู้ขอใช้บริการติดต่อคืนกับเจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์เท่านั้น

                 4.2 ผู้ขอใช้บริการต้องการยืนยันการตรวจสอบสภาพวัสดุ/ครุภัณฑ์กับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ก่อนลงนามส่งคืน

                 4.3 ผู้ขอใช้บริการจะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหายของวัสดุ/ครุภัณฑ์ กรณีเกิดการชำรุดเสียหายตามราคาวัสดุ/ครุภัณฑ์

               4.4 กรณีทีมีความจำเป็นต้องการใช้วัสดุ/ครุภัณฑ์ต่อหรือไม่สามารถคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ได้ตามวันที่กำหนด ให้ติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์เพื่อต่อระยะเวลาการยืม การคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อการเรียนการสอนทุกชนิด จะต้องเสร็จสิ้นก่อนวันปิดภาคเรียนการศึกษา

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล

          เพื่อให้การดำเนินงานให้บริการของห้องปฏิบัติการพยาบาลเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ โดยมติคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ให้ใช้ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้บริการห้องปฏิบัติการพยาบาล เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

          1. ผู้มีสิทธิใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล ได้แก่ บุคลากรภายในคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ บุคคลนอกเหนือจากที่กำหนดนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ

          2. ระยะเวลาให้บริการ

                   2.1 เวลาราชการ ตามตารางการจัดการเรียนการสอน

 2.2 นอกเวลา ตามแบบคำขอใช้ห้องปฏิบัติการ (UNC-L002)

          3. ข้อปฏิบัติในการขอใช้บริการสำหรับบุคลากรภายในวิทยาลัย

                   3.1 บริการเพื่อการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ให้ปฏิบัติดังนี้

                   3.1.1 อาจารย์เจ้าของรายของวิชาที่ต้องการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลทั้งเทอม อาจารย์กรอกแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล (UNC-L002-1) พร้อมแนบตารางการเรียนการทั้ง และส่งแบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์

                   3.1.2 อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์การศึกษา และ/หรือ สถานที่ได้ภายใน 1 วันก่อนการเรียนการสอน

                   3.1.3 อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบให้นักศึกษาทำความสะอาด ตรวจความเรียบร้อย และนับจำนวนอุปกรณ์ หลังสิ้นชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้ง ก่อนนำอุปกรณ์ส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาล

                  3.1.4 กรณีที่เป็นการขอรับบริการนอกเวลาและไม่มีเจ้าหน้าที่ ผู้ขอใช้-บริการจะต้องดูแลอุปกรณ์การศึกษาและสถานที่ให้เรียบร้อย และนำอุปกรณ์ส่งคืนเจ้าหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น การส่งคืนจะถือว่าสมบูรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจรับและลงชื่อกำกับเรียบร้อยแล้ว

                   3.2 บริการเพื่อการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามแผนการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ ให้ปฏิบัติดังนี้

                   3.2.1 กรณีมีการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลนอกตารางการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล ให้เขียนแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ ก่อนการใช้ห้อง 7 วันทำการ

                   3.2.2 ถ้าตรงกับวันเดียวกันการขอใช้บริการตามแผนการเรียนการสอนที่กำหนดไว้แล้ว วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จะให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนตามแผนที่กำหนดในข้อ 3.1 เป็นลำดับแรก

                   3.2.3 ถ้าต้องการยืมหุ่นจากหน่วยงานอื่นแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันใช้งาน 10 วันทำการ

                   3.2.4 การปฏิบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อ 3.1.2-3.1.4 ในข้อ 3.1 

ผู้อำนวยการ วพบ.อุตรดิตถ์

Po.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สาธารณสข

ca3ikv31 1

sss

logo nrct v2

Icon thailis

สภาการพยาบาล

กยศ

 

สถิติเว็บไซต์

088220
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นั้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
7
49
202
87650
1395
2322
88220

Your IP: 54.167.225.62
2017-06-26 00:07