headerd

Social

facebook

ระบบสารสนเทศ

 

วารสาร

e learning

e book

ศิษย์เก่า

ทุน

Download

 

เพจ

ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

1. ความเป็นมา

          การฝึกปฏิบัติการพยาบาลในศูนย์สาธิตทางการพยาบาล (Nursing Learning Center: NLC) มีความสำคัญอย่างมากในการศึกษาวิชาการพยาบาล เนื่องจากกิจกรรมมีความซับซ้อน กิจกรรมทุกกิจกรรมต้องใช้ทักษะ และมีเทคนิคในการปฏิบัติการพยาบาล ซึ่งได้แก่ การป้องกันโรค การรับใหม่และจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล การพยาบาลในการให้ยาแก่ผู้ป่วย การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการรับประทาน การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการขับถ่าย อุจจาระ/ปัสสาวะ การพยาบาลเพื่อสนองความต้องการเคลื่อนไหว การพยาบาลเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค การดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางเดินหายใจ การดูแลช่วยเหลือให้ผู้ป่วยพักผ่อนและนอนหลับ การช่วยฟื้นคืนชีพ เป็นต้น ในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดที่แตกต่างออกไป ที่นักศึกษาพยาบาลต้องเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะที่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ก่อนที่จะฝึกปฏิบัติจริงบนหอผู้ป่วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ จึงได้ดำเนินการเตรียมศูนย์สาธิตทางการพยาบาล และคู่มือศูนย์สาธิตทางการพยาบาล เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ศูนย์สาธิตทางการพยาบาล ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

2. นโยบาย

          ศูนย์สาธิตทางการพยาบาล (Nursing Learning Center: NLC) มีนโยบายสนับสนุนการเรียนการสอนของห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล ทุกกลุ่มวิชาให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. วัตถุประสงค์

          3.1 เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการทางการพยาบาลตลอดจนฝึกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาลที่ทันสมัย

3.2 เพื่อใช้ฝึกอบรมปฏิบัติการทางการพยาบาล และด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

3.3 เพื่อสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และการใช้ห้องปฏิบัติการทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

4. สถานที่

          อาคารเรียน 3 ชั้น 2 และอาคาร 2 ชั้น 2

5. ติดต่อสอบถาม

นายกังวาลเพชร นาคทอง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

หมายเลขโทรศัพท์ 055-830785 ต่อ 5840 โทรสาร 055-830787 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 5840

เว็บไซต์ http://www.unc.ac.th/Unc/index.php/2015-11-27-17-01-47

6. คณะกรรมการบริหารศูนย์สาธิตทางการพยาบาล (Nursing Learning Center: NLC)

1. นายสืบตระกูล    ตันตลานุกุล ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี  หมื่นยา รองประธาน
3. นายอดุลย์         วุฒิจูรีพันธุ์ กรรมการ
4. นายนภดล         เลือดนักรบ กรรมการ
5. นางภิญญารัช     บรรเจิดพงศ์ชัย กรรมการ
6. นางสาวจิราพร    วิศิษฐ์โกศล กรรมการ
7. นางอรุณรัตน์      พรมมา เลขานุการ

                    


             

         

โดยคณะกรรมการบริหารศูนย์สาธิตทางการพยาบาล มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

          6.1 สำรวจความต้องการวัสดุ/อุปกรณ์/ครุภัณฑ์ ศูนย์สาธิตทางการพยาบาล

          6.2 จัดทำแผนจัดซื้อ บำรุงรักษา และแผนการพัฒนาปรับปรุงศูนย์สาธิตทางการพยาบาล กายวิภาคสรีรวิทยา และศูนย์สาธิตทางการพยาบาล ให้มีจำนวนเพียงพอและพร้อมใช้ ครอบคลุมทุกสาขาการพยาบาล

          6.3 ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และพัฒนาปรับปรุงศูนย์สาธิตทางการพยาบาลให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานและตัวบ่งชี้การพิจารณาการรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ซึ่งสภาการพยาบาลกำหนด

          6.4 พัฒนาระบบการให้บริการศูนย์สาธิตทางการพยาบาล เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

          6.5 จัดทำแนวทางปฏิบัติ/คู่มือการบำรุงรักษาหุ่นฝึกปฏิบัติการต่างๆพร้อมทั้งเครื่องมือทางการแพทย์อย่างเป็นระบบ และดำเนินการบำรุงรักษาหุ่นฝึกปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างสม่ำเสมอ

          6.6 ประเมินคุณภาพการให้บริการโดยการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ นักศึกษาทุกภาคการศึกษาเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

          6.7 ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรสาธารณสุข ในศูนย์สาธิตทางการพยาบาล อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์ ตลอดจนหุ่นฝึกประสบการณ์ ต่างๆ

          6.8 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน การจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการศูนย์สาธิตทางการพยาบาล ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ทุกภาคปีการศึกษาและเสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ หลังสิ้นสุดการดำเนินงาน00000000000000000000000000000000000000
           6.9 นำสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามข้อ 6.6 และข้อ 6.7 ไปวางแผนการจัดซื้อ บำรุง ดูแลรักษา พัฒนา/ ปรับปรุงศูนย์สาธิตทางการพยาบาลในปีต่อไป

7. โครงการสร้างคณะกรรมการบริหารศูนย์สาธิตทางการพยาบาล

 

ผงแลบ

 

ผู้อำนวยการ วพบ.อุตรดิตถ์

Po.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สาธารณสข

ca3ikv31 1

sss

logo nrct v2

Icon thailis

สภาการพยาบาล

กยศ

 

สถิติเว็บไซต์

088218
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นั้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
5
49
200
87650
1393
2322
88218

Your IP: 54.167.225.62
2017-06-26 00:07