headerd

Social

facebook

ระบบสารสนเทศ

 

วารสาร

e learning

e book

ศิษย์เก่า

ทุน

Download

 

เพจ

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ลงเว็บ

ลักษณะงาน

          ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงอนุรักษ์ ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่นๆของวิทยาลัย ทั้งภายในวิทยาลัยฯ และหน่วยงานอื่น เพื่อให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามขอบบุคคลและสังคม   ซึ่งลักษณะกิจกรรมมี  ๖ ด้าน ได้แก่ ๑) โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย ๒) โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยทั้งของท้องถิ่นและของชาติ ๓) โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา ๔) โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรมจริยธรรมในยุคปัจจุบัน ๕) โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และ ๖) การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ รวมทั้งดำเนินโครงการค่ายผลิใบสำหรับนักศึกษาใหม่เพื่อให้นักศึกษาได้นำประสบการณ์มาใช้ในการปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ

นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์

๑. ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๒. ส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการเรียน

การสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

          ๑. กำหนดนโยบายและวางแผนการดำเนินกิจกรรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแผนปฏิบัติการประจำปี

            ๒. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภายนอก และภายในวิทยาลัย  ดังนี้

๒.๑ โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย

.๒ โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยทั้ง

ของท้องถิ่นและของชาติ

.๓ โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา

.๔  โครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรมจริยธรรม

ในยุคปัจจุบัน

.๕ โ ครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย

๒.๖  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ

๓.   ดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ระบุไว้ในแผน

๔. ประเมินผลการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทุกปี

๕. นำผลการประเมินฯ มาพัฒนาการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

๖. กำหนดและจัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ

๗. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทั้งภาครัฐ และเอกชน

.  สรุปผลการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นรายปีเสนอ รองฯ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา

๙. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


รายชื่อคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

          กรรมการที่ปรึกษา

          นางสาววาสนา            มั่งคั่ง                        ผู้อำนวยการ

          นางอรวรรณ               ศรีฟ้า                       ผู้ทรงคุณวุฒิ

          คณะกรรมการ

          นางสาวนัยนา             อินธิโชติ                    ประธาน

          นางสาววราภรณ์          ยศทวี                      กรรมการ

          นายกันตวิชญ์              จูเปรมปรี                  กรรมการ

          นางสาวพัชชา              สุวรรณรอด                กรรมการ

          นางสาวสุกัญญา           ม่วงเลี้ยง                   กรรมการ

          นางนิศารัตน์               นาคทั่ง                     กรรมการและเลขานุการ

          หน้าที่ความรับผิดชอบ

๑.      กำหนดนโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีแผนงานรองรับ

๒.      กำหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนงาน และมีการดำเนินกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง

๓.      บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจด้านอื่นๆ

๔.      กำหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญ และมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ

๕.      เผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวทีแสดง

ผลงาน จัดทำวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับต่างๆ มีความร่วมมือในการให้การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับต่างๆ

IMG 4727           DSC 0536

ผู้อำนวยการ วพบ.อุตรดิตถ์

Po.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สาธารณสข

ca3ikv31 1

sss

logo nrct v2

Icon thailis

สภาการพยาบาล

กยศ

 

สถิติเว็บไซต์

088217
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นั้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
4
49
199
87650
1392
2322
88217

Your IP: 54.167.225.62
2017-06-26 00:06