headerd

Social

facebook

ระบบสารสนเทศ

 

วารสาร

e learning

e book

ศิษย์เก่า

ทุน

Download

 

เพจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของวิทยาลัย

ปรัชญา

                    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์ในด้านความคิด และบุคลิกภาพ โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ศึกษาวิจัย ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้บุคลากรสามารถให้บริการสุขภาพแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  

ปณิธาน

            วิทยาลัยแห่งภูมิปัญญา   ส่งเสริมสุขภาพ  ส่งเสริมการศึกษา  พัฒนาสังคมไทย

วิสัยทัศน์

                    สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพชุมชนและเป็นที่ยอมรับของประชาคมอาเซียน ภายในปี 2559

ค่านิยมร่วม

          มุ่งผลสัมฤทธิ์     นำจิตบริการ

          ใฝ่รู้เชี่ยวชาญ     ยึดมั่นคุณธรรม

          นำแรงร่วมใจ     แก้ไขรับผิดชอบ

อัตลักษณ์สถาบัน

             สร้างคนจากชุมชนเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน

อัตลักษณ์บัณฑิต

              บริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

พันธกิจ

                    1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

                    2. บริการวิชาการและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพให้สอดคล้องตามระบบสุขภาพของประเทศสู่ประชาคมอาเซียน

                    3. ผลิตผลงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อนำพาสู่สังคมสุขภาวะ

                          4.   ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

           นโยบายของวิทยาลัย

          เพื่อให้การบริหารงานวิทยาลัยมีแนวทางที่ชัดเจนในการทำงานและพัฒนาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้า วิทยาลัยจึงได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการทำงานของวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 จึงขอประกาศนโยบายการบริหารงานวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

          1. นโยบายด้านการบริหาร

                   1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และมุ่งผลสัมฤทธิ์   

                   1.2 มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม ที่เน้นการกระจายอำนาจ โปร่งใส และตรวจสอบได้

                   1.3 พัฒนาให้เป็นองค์การเรียนรู้ (Learning Organization)

          2. นโยบายด้านการประกันคุณภาพ

                   พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสามารถรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

          3. นโยบายด้านการจัดการศึกษา

                   3.1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์

                   3.2 พัฒนาสิ่งสนับสนุนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

          4. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

                   4.1 บริการวิชาการแก่สังคมด้วยวิธีการที่หลากหลายและตอบสนองตามต้องการของท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความเข็มแข้งให้กับชุมชน

                   4.2 พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตามสมรรถนะที่จำเป็น และสอดคล้องกับภารกิจ

                   4.3  พัฒนาศูนย์ศึกษาให้เป็นแหล่งวิชาการที่ยอมรับในระดับเครือข่าย ระดับชาติและนานาชาติ

            5. นโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์

                   พัฒนาระบบงานวิจัย/ผลิตผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ให้เข้มแข็งและสามารถนำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดการศึกษา/เศรษฐกิจ/สังคม/องค์กรโดยมีการนำเสนอในระดับชาติ/นานาชาติ

            6. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                   6.1 ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

                    6.2 ส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการวิชาการ

          7. นโยบายด้านการจัดการเชิงรุก

                   7.1 สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้โดดเด่น

                    7.2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

                   7.3 พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับองค์การ

8. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

          8.1 เพิ่มขีดความสามารถและคุณภาพของบุคลากรทุกระดับ

                    8.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของบุคลากรในองค์การเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

          9. นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

                    9.1 สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร โดยพัฒนาบุคลากรทุกระดับและบัณฑิตให้เป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพ

                   9.2 สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษามีพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

                   9.3 จัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

                   9.4 ผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรม/ผลงานสร้างสรรค์ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

                   9.5 พัฒนาหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการบริการวิชาการแก่สังคม

                   9.6 พัฒนาแหล่งศึกษาค้นคว้า และอ้างอิงทางวิชาการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้อำนวยการ วพบ.อุตรดิตถ์

Po.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สาธารณสข

ca3ikv31 1

sss

logo nrct v2

Icon thailis

สภาการพยาบาล

กยศ

 

สถิติเว็บไซต์

088226
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นั้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
13
49
208
87650
1401
2322
88226

Your IP: 54.167.225.62
2017-06-26 00:08