คณะกรรมการสมาคมฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ

๑. นางพจมาน              บูรณารมย์                      นายกสมาคมฯ

๒. นางสาวดุจเดือน       เขียวเหลือง                     อุปนายก

๓. นางจิรายุ                 สุธีรภิโญ                        อุปนายก

๔. นางสาววิภาวรรณ      นวลทอง                        เลขานุการ

๕. นางสาวจิระภา          สุมาลี                           ผู้ช่วยเลขานุการ

๖. นางสาววราภรณ์        ยศทวี                           เหรัญญิก

๗. นางสาวสิตานันท์       ศรีใจวงศ์                        เหรัญญิก

๘. นางสาวนัยนา           แก้วคง                          ปฏิคม

๙. นายเกรียงไกร           อ่วมอ่ำ                          ปฏิคม

๑๐. นางสายฝน            วรรณขาว                       ปฏิคม

๑๑. นางสาวนัยนา         อินธิโชติ                         นายทะเบียน

๑๒. นายสุวัฒน์             รัตนศักดิ์                         นายทะเบียน

๑๓. นายอิทธิพล            แก้วฟอง                         สวัสดิการ

๑๔. นางกัญญารัตน์        ผึ่งบรรหาญ                      วิชาการ

๑๕. นางวาสนา             ครุฑเมือง                         วิชาการ

๑๖. นางสาวจิราพร        วิศิษฎ์โกศล                     วิชาการ

๑๗. นายอนุสิษฐ์            เป็งแก้ว                         วิชาการ

๑๘. นางนิศารัตน์           นาคทั่ง                        ประชาสัมพันธ์

๑๙. นางสาวเยาวเรศ       ทองคำเปลว                  ประชาสัมพันธ์

๒๐. นายคมกฤทธิ์           การชะงัด                     ประชาสัมพันธ์

๒๑. นายวีระยุทธ             อินพะเนา                   ประชาสัมพันธ์