คณะที่ปรึษาและกรรมการกิตติมศักดิ์

คณะที่ปรึษาและกรรมการกิตติมศักดิ์

๑. นายแพทย์ประเสริฐ    บานชื่น

๒. อาจารย์กัญญา          ชื่นอารมณ์

๓. อาจารย์อำไพ           ยุติธรรม

๔. อาจารย์เรณูวรรณ     หาญวาฤทธิ์

๕. อาจารย์จินตนา        กล่อมศิริ

๖. อาจารย์สุระพรรณ     พนมฤทธิ์

๗. อาจารย์ณัทกวี          ศิริรัตน์

๘. อาจารย์จรวยพร        ทะแกล้วพันธุ์

๙. อาจารย์ศรีสมพร        ทรวงแก้ว

๑๐. อาจารย์กาญจนา     โลกเลื่อง

๑๑. อาจารย์สดศรี         อุ่นเรือน

๑๒. อาจารย์ประสาท      เชียงส่ง

๑๓. อาจารย์ศศิธร          จันทร์ประเสริฐ

๑๔. อาจารย์อมรพรรณ    ยมจินดา

๑๕. อาจารย์ศรีสมบัติ      วานิช

๑๖. อาจารย์วัลลภา        ตันติสุนทร