ประวัติ

ประวัติ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อตั้งปี              พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๗

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ กระทรวงสาธารณสุข ปรับนโยบายการผลิตบุคลากร ให้ผลิตระดับวิชาชีพพยาบาลจึงปรับหลักสูตรเป็น “หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ (ระดับต้น)” ระยะเวลาการศึกษา ๒ ปี และเปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น “วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์” สังกัดกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๖            ได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็น “หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์” ระยะเวลาศึกษา ๔ ปี

และในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ปรับโครงสร้าง ซึ่งเดิม สังกัดกองงานวิทยาลัย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นสังกัดสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข และได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น “วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์” ปี พ.ศ.๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ                        ทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามสถาบันพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขให้เป็น “สถาบันพระบรมราชชนก”

และจดทะเบียนก่อตั้งกลุ่มสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์
38/40 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
หมายเลขโทรศัพท์ (+66) 055-830785 , หมายเลขโทรสาร (+66) 055-830787